ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
                  Библиотечно-информационният център на УниБИТ може да се ползва от студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета, както и от външни потребители. За целта е необходима регистрация като читател и издаване на читателска карта. Правила за регистрация:
 1. Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва в Заемна служба на библиотеката (IV етаж) при следните условия:
 • Студентите и докторантите на УниБИТ представят лична карта и студентска книжка. След семестриалното си завършване студентите запазват читателските си права за един семестър със статут на дипломант.
 • Преподавателите и служителите на УниБИТ представят лична карта.
 • Външните потребители не се регистрират и могат да ползват единствено на място библиотечни материали.
 1. Издаване на читателска карта е безплатно. Издадената читателска карта е документ за ползване услугите на библиотеката (вход за читалня, заемане и връщане на литература) и важи до края на следването.
 2. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.
 3. При промяна на данните в личната карта, специалност или факултетен номер читателят е длъжен да уведоми Библиотеката своевременно.
 4. При записването читателите са длъжни да се информират:
 • за видовете услуги, които могат да получават от Библиотеката;
 • за мястото и реда на получаването им;
 • за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката.
 1. При напускане на университета читателят получава служебна бележка след като се издължи на библиотеката, представи студентска книжка и читателска карта.
 
Image