История

 
Библиотечно-информационният център (БИЦ) към Университета по библиотекознание и информационни технологии е неотменна част от структурата на университета още от създаването му през далечната 1950 г. През годините неговата основна цел е утвърждаването му като иновативна библиотечна структура, съчетаваща традиционните библиотечни дейности и съвременните технологии и услуги. Днес мисията на БИЦ е да бъде просветен, културен и библиотечно-информационен център, отговарящ на съвременните изисквания, който не само да допринася за изпълнението на образователната и научноизследователската мисия на университета, но и да е двигател и партньор в образователния процес.
С цел усъвършенстване на библиотечното обслужване и привеждането му в съответствие със съвременните тенденции в образованието, както и създаване на бърз и улеснен достъп до знанията, съхранявани в библиотеката, в режим на експлоатация е специализирано обзавеждане и оборудване за дигитализиране и архивиране на библиотечния фонд. Дейностите, свързани с реконструкцията и модернизацията на БИЦ, са насочени към: създаване на улеснен и бърз достъп до знанията, съхранявани в БИЦ; добавяне на допълнителна функционалност в автоматизираната информационна система; внедряване на среда за печат при поискване; осигуряване на дистанционен достъп до информационни ресурси. В тази връзка в Библиотечно-информационния център на УниБИТ бяха изградени прин-тцентър с модул за незрящи хора, център за дигитализация и електронен архив .
През последното десетилетие в Библиотечно-информационния център към УниБИТ са обособени и няколко специализирани читални, сред които руска “Дмитрий Лихачов”, европейска “Петър Увалиев” и американска читалня „Джанюариъс Макгахан”. Също така на територията на БИЦ са разположени Музей на съвременната българска духовност, IP-point център, уникалната колекция Нестинариана, кът за творчески релакс и самоподготовка. През 2013 г. към него беше създадена Лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и информиране – LibLab, която е своеобразно свързващо звено между теоретичната и практическа подготовка на студентите.
Във връзка с осигуруване на учебната и научната дейност на студентите, докторантите и студентите в УниБИТ е предоставен свободен достъп до Интернет от повече от 40 автоматизирани места , както и WI-FI безжичен Интернет. Направен е абонамент за специализирани периодични издания, на български, руски и английски език. Предоставен е и свободен достъп до пълнотекстови бази данни, абонирани спрямо научните направления на университета.
Библиотечно-информационният център в УниБИТ е дългогодишен член на Асоциацията на университетските библиотеки, Българската библиотечно-информационна асоциация, LIBER, IFLA, ALA.
С дейността си Библиотечно-информационният център на УниБИТ насърчава практическото реализиране и онагледяване на основни ключови компетентности, необходими на студентите при осмисляне и трайно усвояване на преподавания теоретичен материал. Ролята на новите технологии в този процес е да осигуряват разнообразие от методи и средства, с които да се подпомогне образователния процес и да се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на учащите, и позволява да се изградят у тях важни съвременни компетентности, необходими за пълноценно участие в основаната на знанието икономика като съвременни специалисти.