История на LIBLAB

Лаборатория по библиотечни технологии, комуникации и информиране, част от Библиотечно-информационен център на УниБИТ
Създадена е по проект Оперативна програма Регионално развитие “Инвестираме във вашето бъдеще!” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1-07/2009/005 проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряваме на достъпна инфраструктура с цел подобряване на качеството на предлаганите образователни дейности в сградата на Университет по библиотекознание и информационни технологии" Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Регионално развитие“ 2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд  Регионално развитие.
Целите и възможностите на образователния център LibLab е да предостави на студентите в УниБИТ максимално близка до реалната работна среда в библиотеките и информационните центрове, а именно работа с библиотечния софтуер „Автоматизирани библиотеки (АБ)“, RFID технология, с помощта на които завършват целия цикъл по обработка на фонда. LibLab разполага и с хранилище, оборудвано с компактоси (подвижни стелажи).
Студентите могат да ползват необходимата им литература на място. Достъпът до необходимата  литература може да бъде стартиран с търсене в електронния каталог на адрес: http://liblab.unibit.bg/absw/abs.htm. Предоставен е също така и достъп до 10 студентски компютри, осигурени с достъп до платените бази данни.
   Към лабораторията е обособена зона за реставрация и консервация на книгата, която разполага с най-съвременно оборудване. В тази зона, ръководени от инж. химик Искра Цветанска, студентите от различни специалности се обучават как да опазват, съхраняват и реставрират документи.