Бази данни

Image
ScienceDirect е една от най-големите онлайн колекции в света на публикувани научни изследвания. Поддържа се от издателството Elsevier и съдържа близо 10 милиона статии от над 2500 списания и над 6000 електронни книги, справочни издания, поредица от книги и наръчници, издадени от Elsevier. Статиите са групирани в четири основни раздела: Физически науки и инженерство, науки за живота, медицински науки, социални науки и хуманитарни науки.
Image
SCOPUS е библиографска и реферираща база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания. Индексира 18 000 научни издания по технически, медицински и хуманитарни науки от 5000 издатели. Базата данни индексира научни списания, материали от конференции и серийни книжни издания. Разработчик и собственик на SCOPUS е издателската корпорация Elsevier.
Image
ISI Web of Knowledge  e информационна платформа, осигуряваща достъп до различни бази данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Предоставя също патентна информация, както и данни за информетричен и наукометричен анализ.