УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
ПРАВИЛНИК
 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИБЛИОТЕЧНИ ТЕХНОЛОГИИ, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ – LibLab
ПРИ УниБИТ
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1.(1) С този правилник се уреждат, устройството и дейността на Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране- LibLab към Университета по библиотекознание и информационни технологии, в съответствие с Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ.
 
Чл.2.(1) Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab е създадена като самостоятелно звено към БИЦ с решение на Академичния съвет на УниБИТ на Протокол №11 от 17.12. 2012 г.
(2) Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab се преустройва или прекратява дейността си с решение на Академичния съвет на УниБИТ.
Чл. 3.Основни цели, определящи функционирането и дейността на LibLab са:
(1) Подпомагане практическата подготовка на студенти и докторанти от различните специалности на УНИБИТ с цел приложение на усвоените теоретични знания в среда максимално близка до реалната.
(2) Подготовка и реализация на проекти в областите – библиотечни технологии, комуникации и информиране с активното участие на студенти и докторанти от всички специалности.
Чл.4. Основни дейности на лабораторията:
(1) Реализация на иновативни идеи приложими в библиотечната практика.
(2) Създаване на отворена среда за изследване, експериментиране и практическо приложение на нови модели в областта на комуникациите и информирането.
(3) Практическо приложение на иновативни технологични решения в обучението на студенти и докторанти, както и в продължаваща квалификация на академичния състав на УниБИТ.
(4) Изграждане на партньорство и ефективно сътрудничество с външни институции за реализация на съвместни проекти в областите на библиотечните технологии, комуникациите и информирането.
(5) Разработване на теми и проблеми с доказана необходимост и практическа приложимост.
Чл.5. LibLab осъществява целите си в съответствие с мисията, целите и учебните планове и програми на УниБИТ като:
(1) Използва методи свързани с проучване на потребностите и прилагане на добри практики на водещи сродни университети и организации.
(2) Стреми се да подобрява възможностите за партньорства като осигурява подходяща среда за работа с институциите на паметта – архиви, библиотеки, музеи.
(2) Подпомага внедряването на нови образователни технологии в процеса на практическа подготовка на студентите.
 
Чл.6. Основни задачи на LibLab са:
(1) Да подпомага организирането и извършването на научно-приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична, проектна, развойна дейност, както и други съпътстващи дейности.
(2) Да подпомага практическата подготовка на студентите и оказва съдействие в изследователската дейност на специалисти, докторанти и преподаватели на УниБИТ.
(3) Да извършва информационно обслужване като промотира съвременните информационни и комуникационни технологии и възможностите за прилагането им в практиката.
 
Чл 7. Принципи на работа НА LibLab
(1) Предприемачество и проектна дейност, които се осъществяват в съответствие с мисията и целите на УниБИТ и в тясно сътрудничество с всички основни звена - факултети, институти и департамент.
(2) Практическо приложение - дейностите в лабораторията са приоритетно с практическа насоченост, като се цели осигуряване на условия и среда за работа близки до реалната.
(3) Иновативност и експериментиране. Лабораторията подпомага разработването на иновативни идеи и експериментиране на практики за изграждане на сервизноориентирани библиотечни архитектури.
 
ГЛАВА ВТОРА
РЪКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ
 
Чл.8. (1) Оперативното ръководство на LibLab се осъществява от ръководител, който се назначава от Ректора на УниБИТ и е на пряко подчинение на Директора на БИЦ.
(2) Ръководителят организира и контролира дейността на LibLab в съответствие с Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ, на настоящия правилник и на другите вътрешни правилници.
(3) Назначаването и уволняването на персонала в LibLab е в съответствие с общия ред, установен за УниБИТ.
(4) За реализация на дейностите към LibLab се назначават сътрудници на граждански договор.
 
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛЗВАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ
ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
 
 
Чл.9. Условия за ползване на LibLab.
(1) Самостоятелните посещенията в LibLab се регламентират при представяне на студентска книжка, читателска карта от БИЦ или лична карта.
(2) Провеждането на практически занятия и лекционни часове в LibLab се извършва по предварителен график, изготвен в съответствие с подадени заявки от преподавателите.
(3) Разрешава се внасянето на собствени книги в помещението, като те се декларират предварително.
(4) Автоматизираните работни места се ползват от студенти, докторанти, и преподаватели на УниБИТ за работа в Интернет; самостоятелна подготовка и работа с наличните мултимедийни справочници и други документи на електронни носители; за самостоятелна работа при изготвяне на курсови и дипломни работи.
(5) Инсталирането на нов софтуер или всякакви промени в хардуера се извършва само от оторизирани лица, съгласувано с ръководителя на лабораторията.
(6) Наличния книжен фонд се ползва с учебна цел и не се предоставя за домашно ползване.
 
Чл.10. Работно време на LibLab
(1) Работното време на LibLab се определя в зависимост от работното време на административните служби в УниБИТ.
(2) По изключение работното време на LibLab може да се променя след съгласуване с Ректора.
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 
Чл.11 Финансирането на основните дейности на LibLab се извършва от бюджета на УниБИТ.
Чл.12. Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab може да получава допълнителни приходи от дарения, реализация на проекти и от други дейности свързани с профила на УниБИТ.
Чл.13. Всички приходи, придобити чрез Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab, се внасят в бюджета на УниБИТ.
Чл. 14. Изразходването на средствата, придобити от Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab, се утвърждава от Ректора по предложение на Ръководителя, съгласувано с Директора на БИЦ и изготвена проектосметка.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
  1. Правилникът на Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab е разработен на основание на Закона за висшето образование и Правилника за устройството, управлението и дейността на УниБИТ.
  2. Неуредените въпроси се решават чрез директното прилагане на нормативните актове на УниБИТ или от ръководните органи на УниБИТ.
  3. Настоящият Правилник на Лабораторията по библиотечни технологии, комуникации и информиране-LibLab е приет от Академичния съвет на УниБИТ .